Podjetje SAPO d.o.o. je bilo ustanovljeno konec leta 2010. Razvoj podjetja je bil začrtan tako v smeri prostorskega načrtovanje kot tudi v smeri arhitekturnega projektiranja in urbanističnega načrtovanja ter oblikovanja. V letu 2021 je podjetje svojo dejavnost razširilo tudi na področje krajinske arhitekture, zunanjih ureditev, zasaditev vrtov.

Naša vizija je čista, neobremenjena arhitektura, povezana s prostorom. Ne izstopati, pač pa dopolniti obstoječe, prenoviti, dodati vsebine, posodobiti, narediti bolj moderno in primernejše za bivanje. Ves čas z veseljem delamo na prenovah, tradicionalna arhitektura v sodobnem svetu je izziv, ki se mu ne moremo upreti. Posvetimo se naročniku in poskušamo njegove ideje uveljaviti v neprehodnem gozdu birokratskih ovir, varovanj in obvezujočih vsebin projektov.

Danijela Kure Kastelc, univ. dipl. inž. arh., je direktorica podjetja. Po poklicu je arhitektka in prostorska načrtovalka z 21 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na Občini Črnomelj in 5 let v podjetju TOPOS d.o.o. iz Novega mesta. Od leta 2010 vodi podjetje Sapo d.o.o.

V podjetju sta zaposlena še Matej Kure, dipl. vizual. umet. in Martina Auguštin, mag. inž. kraj. arh.

Delovanje podjetja je pogosto, tako na področju prostorskega načrtovanja kot tudi projektiranja, vezano na zunanje sodelavce, predvsem ko gre za večje projekte, za katere je potrebna multidisciplinarna ekipa.

Storitve podjetja:

Področje prostorskega načrtovanja

– izdelava prostorskih aktov občine

– izdelava podrobnih prostorskih aktov občine

– izdelava strokovnih podlag in urbanističnih načrtov

Področje arhitekturnega projektiranja

– izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)

Področje krajinskega načrtovanja

– izdelava zunanje ureditve

– izdelava zasaditvenega načrta

Področje oblikovanja

– oblikovanje tiskovin, etiket

– oblikovanje obeležij in predstavitvenih tabel

Področje svetovanja

svetovanje strankam glede možnosti gradnje

svetovanje strankam s področja načrtovanja

– strokovne podlage za vloge za spremembo namenske rabe prostora

Fotografije za spletno stran so delo Mateja Kureta, ki se ob delu posveča fotografiji.