OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT

KOČEVJE – OPPN Kočevje

 

Leto izdelave prostorskega akta: 2014, sprejet 23. 12. 2014, objava v Uradnem listu RS št. 2/2015

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh., Področje infrastrukture: Branko Banovec, univ. dipl. inž. grad.

Izdelovalec: SAPO d.o.o.

Sodelavci: Matej Kure, dipl. vizual. umet., Tomaž Pezdirc, grad.teh., 3D prezentacija: Zora Fras, univ, dipl. inž. arh.

Lokacija: Črnomelj, Občina Črnomelj, Slovenija

Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Vodja projekta pri naročniku: Marija Prašin Kolbezen, univ. dipl. inž. arh., spec.

VEČ