OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO OBMOČJE »PODZEMELJ – SEVER« – OPPN Podzemelj

 

Leto izdelave prostorskega akta: 2016-2017, sprejet 30. 03. 2017, objava v Uradnem listu RS št. 22/2017

Odgovorni vodja: Danijela Kure Kastelc, uni., dipl. inž. arh., Področje prometa: Magda Meglič,.inž.grad., Področje komunalne infrastrukture: Irena Judež, inž grad.

Izdelovalec: SAPO d.o.o.

Sodelavci: Matej Kure, dipl. vizual. umet., 3D prezentacija: Zora Fras, univ, dipl. inž. arh.

Lokacija: Podzemelj, Občina Metlika, Slovenija

Naročnik: MARJAN PEZDIRC, Podzemelj 1a, 8332 Gradac, e-mail: pezdirc.branko@gmail.com

Pripravljavec: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika

Vodja projekta pri pripravljavcu: mag. Vesna Muc, univ. dipl. geog.

VEČ