Lokacijske preveritve

  1. Sklep o POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE v ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/14-a – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev OPN MONM za objekt Glavni trg 27, na zemljišču parc. št. 1656, k.o. Novo mesto – identifikacijska št. 2177 (Dolenjski uradni list 12-2021);
  2. Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3 (Uradni list RS, št. 64/2019);
  3. S K L E P o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor

Občinski prostorski načrti – OPN

  1. OPN Občine Podlehnik, podizvajalec podjetja Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 44/2014);
  2. SD OPN Občine Podlehnik, (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 41/2021);
  3. OPN Občine Dornava, podizvajalec podjetja Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., (Uradno glasilo slovenskih občin, 21/2013);
  4. SD OPN Občine Dornava, podizvajalec podjetja IBIS d.o.o.., (Uradno glasilo slovenskih občin, 30/2020);
  5. OPN Občine Poljčane, podizvajalec podjetja Ideaal projekt d.o.o., marec 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2020)
  6. OPN Občine Križevci, podizvajalec podjetja Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o. (Uradni list RS, št. 81/2015);
  7. SD OPN št. 1 Občine Trnovska vas – faza osnutek